dilluns, 18 de juny de 2012

21 J: CONCENTRACIÓ A LA PLAÇA MAJOR DE MANRESA I PRESENTACIÓ EN EL PLE MUNICIPAL DE LA MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ENSENYAMENT PÚBLIC DE QUALITAT
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC, ERC I CUP DE SUPORT EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC PRESENTAT PER L’ASSEMBLEA BAGES ES MOU

Atès que s’ha creat l’assemblea en defensa de l’ensenyament públic de qualitat EL BAGES ES MOU integrada per alumnes, docents, personal laboral i PAS, pares i mares, claustres, consells escolars, AMPAS, sindicats i partits polítics.

Atès que l’assemblea  vol manifestar la seva preocupació i indignació davant les mesures restrictives que està aplicant el Govern de la Generalitat, així com el Govern de l’estat. Aspecte que els grups signants subscriuen

Atès que la greu retallada dels pressupostos per a les despeses de funcionament dels centres que s’està produint des de l’any 2010 (més d’un 25%) està obligant a ajustar despeses bàsiques i indispensables per al normal funcionament dels centres. Els ajustos pressupostaris que s’han hagut de fer han arribat al punt d’haver de prescindir de la calefacció aquest hivern passat, en alguns centres de secundària del Bages. Tanmateix subvencions pressupostades com ara PAC, reutilització de llibres... no s'han pagat.

Atès que la reducció o anul·lació d’altres subvencions com les beques de menjador, les beques de llibres de text i material didàctic, les beques d’educació especial afecten sobretot les famílies més desfavorides econòmicament. Amb aquestes retallades es fa més difícil complir l’objectiu d’inclusivitat, és a dir, “garantir la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol tipus de marginació i d’exclusió al nostre alumnat”. Amb el no pagament de les beques de menjador s'està ofegant la gestió de moltes AMPA i moltes es veuen forçades a externalitzar el servei, i fins i tot a tancar cuines, amb el descens qualitatiu i nutricional que això comporta.

Atès que la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha retallat el finançament del mòdul de la plaça d’escola bressol municipal de 1.300 al 875 euros pel proper curs, implicant una reducció de gairebé el 50% en dos anys. Aquest fet representa que les famílies i els ajuntaments es facin càrrec d’una major aportació i representa un trencament amb el compliment de la llei 5/2004 del Parlament de Catalunya en la que s’instava a la col·laboració entre administracions.

Atès que la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha retallat el finançament de les escoles de música,  la reducció de la subvenció per alumne,  i això provocarà que algunes escoles de música del Bages hauran de tancar, els ajuntaments per fer front a les despeses hauran d'incrementar la ràtio alumne/professor i fer més hores lectives, menys  preparació, augment de quotes a les famílies, etc

Atès que la retallada de plantilles anunciada comportarà el proper curs que hi hagi al  voltant de 3000 docents menys dels necessaris (entre primària i secundària). Per una part, no hi haurà un augment de professorat per atendre els nous 15.000 alumnes més que hi haurà i, per l’altra, a més, es rebaixen les plantilles existents, cosa que suposarà més precarietat i acomiadaments pel personal substitut i interí. La retallada de personal afectarà directament la qualitat de l’ensenyament. Ens podem acomiadar de l’atenció a la diversitat: de l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, del treball en grups reduïts, desdoblaments, grups flexibles, i de les hores de reforç per a qui ho necessita. S’obre la porta a la discriminació i a l’escletxa social. És així, pel que es veu, com el nostre Govern combat el fracàs escolar que tant diu que el preocupa.

Atès que la Conselleria no ha complert la proposta de ràtios de professors en data 9 de maig, ja que el 31 del mateix  del més va plantejar un augment de 0.5 mestre per línia. ( Implicant la pèrdua de dos mestres en escoles de 3 línies ).
 Atès que augment de la ràtio alumnat/professorat. D’entrada, en molts centres, la superfície de les aules no permet l’augment enunciat. No cal dir que la massificació de les aules també repercuteix en la qualitat de l’ensenyament i disminueix el tractament individualitzat de l’alumnat.

Atès que la Generalitat de Catalunya ha encetat una política de baixes per malaltia del professorat que afecta la qualitat del servei. En aquests moments, el professorat amb una baixa no és substituït en els primers cinc dies laborables, i el curs vinent els deu primers dies. Per tant, l’alumnat és atès pel professorat de guàrdia del centre i perd hores de classe de la matèria afectada. La realitat és encara molt més greu i humiliant: suposa la reducció de sou en cas de baixa perllongada, un atemptat contra la dignitat de les persones que són “castigades” amb una disminució del seu poder adquisitiu quan més recursos necessiten. En aquest sentit, cal afegir que actualment ja no es cobreixen les baixes o reduccions de jornada del personal d’administració i serveis (administratives, tècniques d’educació infantil, educadores USEE, vetlladores), ni del personal subaltern. Això alenteix i dificulta força el funcionament essencial dels centres. Al personal interí  administratiu se li ha reduït el 15% de la jornada i els centres afectats en pateixen les conseqüències.

Atès que en els darrers temps s’està donant un clar empitjorament de les condicions laborals dels professionals dels sector. Aquestes mesures s’han concretat ja en un augment d’hores lectives i se n’ha anunciat ja un altre per al curs vinent, acompanyat d’una nova retallada del sou (augment de l’IRPF per part del govern central i disminució d’un 3% per part del govern de la Generalitat, que se suma al 5 % de l’any anterior). En els darrers anys, la pèrdua de poder adquisitiu dels professionals supera amb escreix el 20 %. L’augment d’hores lectives en detriment de les hores de coordinació pedagògica i preparació de classes conjuntes en el claustre comporten un perjudici a la qualitat docent. La possibilitat de no pagar als interins els mesos de juliol i agost.

Atès que s’estan donant una continus canvis en els currículums, sobretot d’ ESO i de Batxillerat. La capacitat d’improvisació en aquest aspecte és realment alarmant. Després de gairebé dues dècades de canvis continus sense criteri ni consens amb la comunitat educativa, la precipitació continua.

Atès que les millores que s’havien aconseguit durant els últims anys, a favor de l’atenció a la diversitat i, en general, de tot l’alumnat, ara les eliminen i per tant es fa més difícil complir “l’objectiu prioritari del Servei d'Educació de Catalunya, que és desenvolupar al màxim les capacitats de tots i cadascun dels seus alumnes, com a principi fonamentador de l'equitat i garantia, alhora, de la cohesió social”. “La finalitat de millorar els resultats educatius i reduir l’abandó escolar prematur” també perilla.

Atès que els col·lectiu agrupat en assemblea BAGES ES MOU considera que les actuacions endegades contra l’escola pública catalana no apunta a cap altre resultat que no sigui directament desmantellar-la i que la qualitat de l’escola pública ha de ser el referent públic.

Es per tot això que el Ple Municipal de Manresa Acorda:

Primer.- Donar suport al atesos exposats en nom de  l’assemblea el Bages es mou.

Segon.- Rebutjar les retallades endegades pel Govern de Catalunya respecte al sistema educatiu públic.

Tercer.- Demanar a la regidoria d ‘Ensenyament de l’Ajuntament de Manresa la creació d’una taula de diàleg per tal de fer el seguiment de com afecten les retallades en les escoles municipals, on i tenen competència directa, així com les de primària i secundaria.

Quart.- Traslladar aquests acords a la Conselleria d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya, el Govern de l’Estat espanyol, als Grups Parlamentaris catalans, als centres educatius i les AMPA de la nostra ciutat, i a la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa.

Manresa, 18 de juny de 2012

Grup Municipal  PSC                 Grup Municipal ERC              Grup Municipal   CUP

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada